fbpx

Πλαίσιο Αναφοράς

Σχετικά με τα θέματα Δημόσιας Υγείας του Δήμου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε πως σκοπεύουμε να δράσουμε με γνώμονα τα παρακάτω πιο σημαντικά εδάφια και σημεία όπου αν επενδύσει στην Πρόληψη ένας Δήμος, οι πολίτες του θα λαμβάνουν καλύτερη και ποιοτικότερη διαβίωση σε κάθε χώρο αλλά και κάθε δραστηριότητά τους στην Πόλη.
Καταρχήν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η Δυνατότητα για την άσκηση υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά του Δήμου.
Ορίζεται με το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006) στο εδάφιο 10 του τομέα γ΄ («Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών») ότι περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, κλπ.
Με τον Νόμο 3852/2010, (άρθρο 94, παράγραφος 2) προστίθεται η συνδρομή στο έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
Σε συνέχεια των παραπάνω, στις υποχρεώσεις του Δήμου υπάγεται και ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού.
Επίσης στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (όπως αναφέρεται στο άρθρο 94, παράγραφος 3.Β) όπου με τον Ν. 3850/2010 προστέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες:
1. Τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων – υγειονομικοί έλεγχοι
2. Υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας
3. Υλοποίηση εκτάκτων Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ. εκστρατεία κατά του ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ αλλά και η ενημέρωση των παιδιών στα σχολεία από τα πρώτα χρόνια στα θρανία σχετικά με Προγράμματα Αγωγής Υγείας για την αξία της Υγιεινής Διατροφής κλπ.)
4. Έκδοση Τοπικών Υγειονομικών Διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής, πληροφόρηση των δημοτών για θέματα Δημόσιας Υγείας
5. Οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους όπως απεντόμωση την περίοδο της άνοιξης για πρόληψη από κουνούπια σε στάσιμα νερά (σιντριβάνια), απολύμανση σε σχολεία πριν ξεκινήσει η σχολική περίοδος, ευαισθητοποίηση των μαθητών για αποφυγή του καπνίσματος & των επιπτώσεων που αυτό προκαλεί, εφαρμογή ολοκληρωμένης διατροφικής συνήθειας σε κάθε ηλικία.
6. Εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
7. Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, Ν. 3850/ 2010 όπως ισχύει – Δηλαδή Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε Διεύθυνση & Υπηρεσία του Δήμου, Λήψη Μέσων Ατομικής Προστασίας για κάθε εκτεθειμένο εργαζόμενο, Δημιουργία και στελέχωση Γραφείου Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας με Ειδικό Ιατρό Εργασίας & Τεχνικό Ασφαλείας, δημιουργία ιατρικού φακέλου για κάθε εργαζόμενο και προγραμματισμό ετησίων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων κάθε εργαζόμενου όπως ορίσει ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας αναλόγως και με την θέση εργασίας αλλά και τους πιθανούς κινδύνους έκθεσης σε βιολογικούς – χημικούς – φυσικούς – ψυχοκοινωνικούς κινδύνους
Στο Κεφάλαιο 2 της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελλάδα για τα έτη 2016 – 2020, ΥΑ 48416/ 2564, ΦΕΚ 3757 Τ’ Β / 2017, ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα οργανωμένη εσωτερική δομή για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
8. Έλεγχος σε όλες τις παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά του Δήμου προκειμένου να συμμορφώνονται και να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των ΥΑ 27934/ 2014 ΦΕΚ 2029 Τ’ Β & της ΥΑ 28492/ 2009 ΦΕΚ 931 Τ’Β έτσι ώστε να τηρούνται τα Μέτρα Ασφαλείας που προβλέπονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176 και να μην τίθεται σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο η Υγεία και η Ασφάλεια των Παιδιών.
9. Έλεγχος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με όσα ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη: Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/ 2017 ΦΕΚ 3282 Τ’ Β και την Εγκύκλιο ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.16518/27-2-18 (ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ): Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Πραγματοποιούνται Δειγματοληψίες & μικροβιολογική–φυσικοχημική ανάλυση σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για την καταλληλόλητα του νερού & Δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία ελέγχου του Δήμου πχ. Αθλητικές Εγκαταστάσεις, κολυμβητικές δεξαμενές, σιντριβάνια, πύργους ψύξης για την Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων.
10. Θέσπιση, εφαρμογή και διατήρηση των διαδικασιών από τους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου που παρασκευάζουν και διαθέτουν γεύμα, βάσει των αρχών HACCP – Εγκατάσταση Συστημάτων Αυτοελέγχου που να διασφαλίζεται η Ασφάλεια των προσφερόμενων τροφίμων στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και ευπαθή πληθυσμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υγειονομικής Διάταξης 76785/ ΦΕΚ 3758 Τ’ Β 2017.
Το HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα το οποίο επικεντρώνεται σε σημεία που σχετίζονται με κινδύνους (μικροβιολογικούς, χημικούς, φυσικούς) στα τρόφιμα κατά την παραγωγική τους διαδικασία μέχρι την τελική τους διάθεση και χρήση από τους καταναλωτές.
Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα αυτά και να θεωρεί την ασφάλεια των τροφίμων, πέρα από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, απαραίτητη μαζί με όλα τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τρόφιμου. Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίσει την εφαρμογή με την δέουσα σοβαρότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ των τροφίμων αλλά και η ποιότητα των πιάτων που διαθέτει στο καταναλωτικό της κοινό.
Η καθιέρωση των συστημάτων αυτοελέγχου στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (HACCP), με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας (ΥΔ 47829/ 2017) αποτελεί πλέον νομική υποχρέωση των επαγγελματιών του κλάδου προκειμένου να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν ή να επεκτείνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μαζικής εστίασης.
Η ουσία είναι πως αφενός ο Δήμος μπορεί να αποτελέσει τον Υγειονομικό Συνεργάτη κάθε Επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών για την Διασφάλιση της Ασφάλειας των Τροφίμων αλλά και την επίτευξη υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό που προτιμάει και επισκέπτεται καταστήματα της πόλης.
Αφετέρου ο Δήμος μπορεί να καλύψει όλα τα παραπάνω θέματα Δημόσιας Υγείας και να αποτελέσει Πρότυπο σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες για τους Δημότες με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων αλλά και την πρόληψη πιθανών λοιμωδών νοσημάτων.
Shopping Basket